El CEIP Talaiot és un centre públic d’educació infantil i primaria amb un nou projecte educatiu que es basa en els principis d’escola activa i autodidacta.

Principis que fonamenten el nostre projecte educatiu

– La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa.

– El reconeixement dels infants com a ciutadans de l’avui, del present.

– La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós.

– La valoració i acceptació de la diversitat.

– L’escola participativa i comunitària.

– La formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.

– La qualitat dels espais i dels ambients.

– L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants. Un entorn on es pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb el que no sap. Un espai equilibrat entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges.

– L’escola com a espai d’infants, que parteix de la mirada dels nins i de les nines. L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants.

– La relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn; les interrelacions entre el medi escolar i social fan que l’escola esdevingui un espai de l’avui i de l’ara.

– Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada… sempre a través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en actuacions que donen resposta a les necessitats d’un món canviant, complex, divers i obert.

Creiem en la importància de formar infants en la reflexió a partir de la investigació/acció, del treball en equip, de plantejaments globalitzats… dins d’un marc que potenciï l’autoaprenentatge en tot moment.

El treball curricular es concreta en dos aspectes fonamentals:

  • El currículum es genera en l’acció.

  • Les metodologies de treball són actives i sempre al servei dels infants.

El nostre dia a dia es concreta en activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de treball es planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el Currículum de l’Educació Infantil a les Illes Balears i, del Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a les Illes Balears

La llengua anglesa s’introdueix des de 3 anys, i es considera que aquest procés d’intercanvi lingüístic s’ha de produïr en un marc natural i amb sentit. Per tal de complir aquest propòsit, a l’escola hi haurà una mestra que sempre parla als infants en anglès: en tots els moments del dia, en totes les activitats, al pati, als ambients i al moment conte… independentment de la tasca que estiguin fent els infants.

Per nosaltres són claus:

 • Respecte: Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants.

 • Límits: L’estreta relació entre límits i llibertat permet un acompanyament centrat en la protecció i la seguretat, vetllant en tot moment perquè prevalgui el sentit de responsabilitat per sobre del de l’obediència.

 • Acompanyament emocional: Els acompanyam observant, sent-hi presents, proposant… però mai imposant, mai condicionant, mai fent judicis sobre la seva persona. Els nins i les nines necessiten sentir-se acceptats per ells mateixos, com a focus d’amor, d’energia i d’intel·ligència, perquè cadascú és un ésser; no es tracta de cercar un model de persona, sinó d’acompanyar la persona que tenim al davant, de manera que pugui SER.Aquest acompanyament respectuós permet que tots els infants connectin amb el desig per aprendre. Convivim amb els nins i les nines amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar.

Un dia a l’escola

 • Entrades i sortides tranquiles.

  (de 9 a 9.15h i de 13.45 a 14h)

 • Exploració lliure d’ambients.

  (de 9.15 a 13h)

 • Berenar col·lectiu.

  (entre les 11h i les 11.30h)

 • Recollir material.

  (de 13 a 13.15h)

 • Moment de reunió – conte.

  (de 13.15 a 14h)

 • Propostes i tallers

  (assistència voluntària)

 • Sortides i visites.

Entrades i sortides tranquiles

El moment de l’entrada i de la sortida ha de ser un moment agradable i tranquil, lluny de les files per entrar a les aules, o esperes davant les portes per part de les famílies. A la zona de l’entrada del centre sempre hi haurà un adult per donar la benvinguda i/o per recollir informació de les famílies, pel que fa a l’assistència dels infants o per algun esdeveniment puntual que vulguin comunicar a l’escola. Els alumnes podran entrar tranquilament al centre entre les 9 i les 9,15h, hora límit que marcarà el moment de rebuda.

El moment de la sortida es farà de les 13,45 a les 14h de manera tranquila. A la zona de la sortida hi haurà un adult que rebrà als pares que arriben i acomiadarà als infants que surten.

Exploració lliure d’ambients

Les activitats diàries són lliures i es desenvolupen dins dels ambients preparats per aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera espontània. D’aquesta manera afavorim l’expansió de tots els potencials de la persona. Aquests ambients són espais d’autoaprenentatge que permeten el desenvolupament de la seguretat en un mateix o en una mateixa i que potencien l’esperit investigador que tenen tots els infants de manera natural. En ells els infants poden trobar tot el que necessiten per desenvolupar les necessitats pròpies del moment evolutiu, personal i emocional en el que es troben.

Els ambients necessaris per aquest moment evolutiu (3-6 anys) són:

 • de joc simbòlic.

 • de creació.

 • per a la música.

 • per les experiències sensorials.

 • de descoberta de la realitat propera.

 • de pre-escriptura.

 • de pre-lectura.

 • de construcció, ordenació, categorització…

 • de pre-càlcul.

 • de recolliment.

 • d’exterior: experimentació amb aigua i/o mescles, arener, hort, expansió, creació exterior, cuina exterior…

En tot aquest procés, les mestres acompanyam els infants, els observam, hi som presents, proposam, no condicionam, no feim judicis… Els acompanyants preparam els ambients i organitzam el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nins i de les nines, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult.

Berenar col·lectiu

El berenar serà un moment del dia on els nins i nines tendran al seu abast gran varietat d’aliments per berenar i cadacun triarà de què vol berenar, i es presenta com una oportunitat més per triar el que vol i el que no, i per unir-se amb altres alumnes i participar d’una activitat col·lectiva.

Els alumnes de cada curs tendran un horari organitzat i cada dia hauran de dur un aliment per compartir: una peça de fruita, fruits secs, o bé aliments rics en carbohidrats… perquè quedin cobertes totes les necessitats alimentàries.

L’adult, anunciarà aquest moment, però és un moment també lliure, així que no s’espera que tots hi vagin i, per tant, sempre hi haurà un o dos adults responsables dels ambients que quedin oberts.

Una vegada el berenar esta dispost a les taules, cada infant, de manera autònoma, tria el que vol menjar, dins les possibilitats i quantitats que un adult hauria d’establir.

Anar al lavabo i a beure aigua

Consideram que anar al lavabo i a beure aigua són necessitats fisiològiques independents de cada infant, i que es produeixen en moments diferents per cada nin. Per tant, cada infant anirà al lavabo i a beure aigua quan ho necessita, de manera lliure i mai de manera rutinària.

Recollir material i moment del conte

L’acompanyant anunciarà de manera tranquila que arriba el moment del conte. I en conseqüència, l’infant sabrà que ha de començar a recollir i netejar el material, si vol assistir a l’activitat del conte. Si no és així, podrà seguir jugant amb el material o canviar de joc o d’ambient.

Propostes i tallers

Les activitats dirigides es concreten en propostes, tallers i projectes globalitzats. D’aquesta manera oferim als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses propostes, el treball cooperatiu… a través d’un agrupament d’infants més reduït. Els tallers responen a demandes o a necessitats detectades, i es plantegen com activitats a través de materals o accions més pautades. Sempre es treballa des d’un enfocament experimental i manipulatiu, es tracta de que l’infant treballi i manipuli els diferents materials i descobreixi el món a través de la seva pròpia activitat.

Sortides i visites

El plantejament de les sortides i/o visites també responen a les necessitats i interessos dels infants. Poden ser proposades pels infants i/ o per l’adult, si a través de l’observació diària es detecten necessitats no cobertes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *